hero-header

Gazi Üniversitesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Önemli TarihlerBildiri Gönderimi
...

Gazi Üniversitesi
Uluslararası
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Kabul Listesi

Bildiri Kodu

Yazar Adı

Bildiri Başlığı

1001

Gözde Ayer

Yasemin Demircan

10. Sınıf Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatına Dair Konuların İşlenişi ile İlgili Bir İnceleme

1002

Aigerim Kabysheva

Measurement and Evaluation in History Teaching in Türkiye and Kazakhstan

1004

Sinan Özdemir

Ergün Recepoğlu

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dil Eğitimindeki Sorunlara İlişkin Yabancı Dil Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kastamonu İli Örneği

1005

Sultan Esra Çınar

İlknur Bayrak İşcanoğlu

1931-1934 Yılları Arasında Askerî Liselerde Okutulan Edebî Kıraat Kitaplarının Tema, Metin Türleri ve Yeni Kelimeler Yönünden İncelenmesi

1006

İsa Koyuncu

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerindeki Aydınlatılmış Onam Formlarının İncelenmesi: Etik Bir Yaklaşım

1007

Merve Yücel

İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Türk Bilim İnsanlarına Yer Verilmesi Bakımından İncelenmesi

1008

Seda Artuç Bekteş

Algoritmanın Edebiyatı Ya Da Dijital Oyun Kurgusu

1009

Ünal Kılıçarslan

Eğitimde Nitelikli Projelerin Akademik Başarıyı Artırıcı Etkileri Üzerine Bir İnceleme: Hedef YKS/LGS Projesi Örneği

1010

Rifat Uysal

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Öğrenme Alanları Kısmına Becerilerin Yansıması

1011

Fatih Yerdemir

Fatma Aleyna Naçar

Molla Câmi’nin Baharistan’ında Eğitim ve Değerler

1014

Celal Çınar, Berkay Şimşek, Cem Aslan

Görme Yetersizliği Olan Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

1015

Ali Kemal Acar

Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Tecrübesi

1019

Melike Çetinkaya  

Barış Erdoğan 

Ebru Çiğdem Akalın Kaya

Bilsem Öğrencilerine Yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı Çalışması

1020

İlknur Cantürk 

Nurcan Turan Oluk

Elektrokimya Konusunda Kavram Haritalarının Değerlendirme Amacıyla Kullanılması

1021

Hatice Tuna

Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Fark Etme Becerisi Bağlamında Yüzdeler Konusu Öğretim Sürecinin İncelenmesi

1022

Beyza Arısoy

Ercenk Hamarat

Sosyal Bilgiler Dersini Daha Estetik Hale Nasıl Getirebiliriz?

1023

Meltem Kocakuşak

Önder Şensoy

Ortaokul Öğrencilerinin Gök Cisimlerinin Yapısı, Gök Olayları, Gök Cisimlerinin Hareketleri Konularındaki Alternatif Kavramlarının Tespiti ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırması

1024

Refik Turan

Hatice Büşra Kılıç Tıkıç

Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışlarının Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları

1025

Gizem Arslan Değirmenci

İngilizce Dil Öğreniminde Sosyal Medyanın Gücü: Tutumlar, Etkiler ve Öneriler

1027

Zeliha Sıla Orhan

Cem Aslan

Rehberlik Araştırma Merkezinde Çalışan Personelin Yetersizliğe Sahip Bireylerin Eğitsel Tanılama Süreçlerine Dair Görüşleri: Bir Derleme Çalışması 

1028

Rahmi Yıldız

Çalık Veli Koçak

Zekâ Oyunları ve Geleneksel Çocuk Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinde Dikkat ve Görsel Algıya Etkisi

1029

Damla Işıtan Kılıç

Sümeyye Okyar

Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ile Gören Çocukların Sesbilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması

1030

Merve Hicret Doğan

Hacer Elif Dağlıoğlu

Annelerin Psikolojik İyi Oluşu ile 48-72 Aylık Çocuklarının Sosyal Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1032

Gülçin Güler Öztekin

Olumlu Çocukluk Yaşantıları ve İnternet Bağımlılığı: Depresyonun Aracılık Rolü

1033

Kübra Nur Göker

Sınıf Öğretmenlerinin Sayı Duyusu Becerilerinin İncelenmesi: Sayı Duyusu Öz Yeterlikleri ve Üstbilişsel Farkındalıkları Bağlamında

1034

Yücel Gelişli

Ece Leventoğlu

Doktora Yeterlilik Süreci: Bir Olgubilim Çalışması

1035

Doğan Karaca

Millî Mücadele’de Ispartali Mahmud Efe

1036

Yunus Şimşek 

Gökçe Kılıçoğlu

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Paris İklim Anlaşması Çerçevesinde İncelenmesi

1038

Zehra Nur İmamoğlu 

Devrim Çakmak

Matematik Dersi Beceri Temelli Sorulara İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterliklerinin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

1039

Sibel Demirer Yurdugül

Seyhun Yurdugül

Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Kariyer Danışmanlığı Bölümü: Bilişim Teknolojisi Derslerinin Önemi

1040

Sinan Güneş

Çocuk Gelişiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Çocuk Kütüphaneleri Açısından Bir Değerlendirme

1041

Rabia Yaylacı

Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinde Eğitsel Oyun Destekli Eğitsel Kısa Filmlerin Öğrencilerin Başarısına Etkisi

1043

Yusuf Savaş

Mehtap Yıldırım

Eğitim Hizmetlerinde Yerel Yönetimlerin Rolünün Değerlendirilmesi: Okul Yöneticileri ve Belediye Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

1044

Harun Keçeci

İsmail Atacak 

Çevrimiçi Sınavlarda Sınav Gözetimi ve Sınav Güvenliği İçin Derin Sinir Ağları ile Sistem Tasarımı

1045

Simay Eruysal

Nurettin Şahin

Deney, Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Mikroskobik Canlı Algısı Üzerine Etkisi 

1046

Nefise Oltulu

Ahmet Cihangir

Şaban Can Şenay

Cumhuriyet Döneminde Matematik Eğitiminde Kullanılan Geometri Terimlerindeki Değişim

1047

Hatice Kut

Osman Yılmaz Kartal

Velilerin Okul Öncesi Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Veli Akademisi Program Tasarım Yaklaşımı Eğilimleri

1048

Ufuk Karakuş

Ezgi Sarı

Kelile ve Dimne Eserinin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlere Göre İncelenmesi

1049

Elif Nur Tanır Güçyetmez

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi 

1050

Elif Dobrucalı

Esma Genç

Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

1051

Guliyeva Sabina

Jabbarova Konul

Eb Ebeveynlerde Yeterliliğin Geliştirmenin Pedagojik Temelleri

1052

Esra Koçhisar Yaylacı

Şefik Kartal

Ortaokul İngilizce Ders Kitaplarının Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi

1053

Burcu Özdemir

Fen Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kullanılarak Yapılan Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

1054

Mehmet Yıldız

Baglan Yermakhanov

Soner Tuzcuoğlu

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Türk Cumhuriyetleri Örneği)

1055

Başak Akar

Veli Batdı

Fen Bilimlerinde İnteraktif Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi: Bir Karma-Meta Yöntemi

1056

Roshangul Gulamova

Eser Kocaman Gürata

Yabancı/İkinci Dil Öğretici Eğitimleri ve Kazakistan’daki Yabancılara Türkçe Öğretici Eğitimleri Üzerine Öneriler

1057

Ayşe Özaydın

Gülümser Gültekin Akduman

0-18 Yaş Çocuklarda Ekran Maruziyeti Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

1058

Muhammet Çoldur

Büşra Güler

Dijital Hikayelerin İlkokul Türkçe Öğretim Programında Yer Alan Temalara Göre İncelenmesi

1059

Banu Eren

Serçin Karataş

Değişim Ajanı Öğretmenler: Doküman Analizi

1060

Tayfun Eser 

Ahmet Ayaz

Ergenlerin Kariyer Olgunluklarını Etkileyen Aile Faktörlerinin Keşfedilmesi

1062

Emine Şule Dertlioğlu

Fantastik Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerisine Etkisi

1063

Ayşe Yılmaz 

Naime Elcan Kaynak

Enkanto: Sihirli Dünya Animasyonunun Ebeveyn Kabul Red Kuramı ( Ekar) Açısından Analiz Edilmesi

 

1064

Beyza Bulut

Feride Bacanlı

Gelecek Oryantasyonu Ölçeği’nin Türk Lise Öğrencilerine Uyarlanması 

1065

Tanrıverdiyeva Zulfiya

İsmayılova Ayşan

Engelli Çocukların Eğitiminin Modern Bir Modeli Olarak Kapsayıcı Eğitim

1066

Ali Gültekin

Bahattin Aydın

Mikrodenetleyiciler ve Kodlar Yardımı ile Ders Materyali Hazırlayıp Ana Ve Ara Renklerin Elde Edilmesi 

1067

Berk Dündar,

İsmail Karakaya

Sanal Gerçeklik Uygulamalarıyla Özel Eğitim Gereksinimlerinin Tanılanmasına Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

1068

Serçin Karataş

Kadriye Yener

2-10 Yaş Arası Çocuk Video İçeriklerini Filtreleyen Sistemlerin Kullanımı ve İncelenmesi

1069

Özgür Osman Demir

Ahmet Ayaz

Sena Nur Özdemir

Üniversiteye Uyum Sürecinde Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yılmazlık Kaynakları

1070

Şamil Dombaycı

Osman Sabancı

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Okuryazarlığa Dair Görüşleri

1071

Sümeyye Öksüz

Melek Baba Öztürk

365 Gün Öykü Serisine Detaylı Bir Bakış

1072

Nuray Kılıçarslan

Melek Baba Öztürk

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Okul Dışı Tarih Öğretimi: Bir Meta-Sentez Çalışması 

1073

Ayşe Yalçın Çelik

Özgür K. Çoban

Edanur Koçak

Dijital Teknolojilerin Eğitime Entegrasyonu: Chatgpt’ nin Arduino Projelerinde Kullanımı

1074

Gamze Alp

KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURSLARDAKİ KATILIMCI MOTİVASYONUNUN KEŞFEDİLMESİ

1076

Betül Çoban 

Mutlu Tahsin Üstündağ

Dijital Güvenlik Eğitimine İlişkin Etkileşimli Eğitsel Videoların Tasarlanması ve Geliştirilmesi

1079

Gulshan Asilova

O‘zbеk Tılı Ta’lımıda Mıllıy-Madanıy So‘zlarnı O‘zlashtırısh Xususıyatları 

1080

Ahmet Çelik

Mutlu Tahsin Üstündağ

Buz Kırıcı Aktiviteler Sanal Sınıfta Topluluk Duygusu Geliştirmek İçin Kullanılabilir Mi? Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri

1081

 

 

1082

Aliye Genç

Telcan Abdullah

Albert Camus’nun Yabancı İsimli Romanındaki Kültürel Unsurların Türkçe ve Arapça Çevirilerinin Erek Odaklı Çeviri Kuramı Doğrultusunda İncelenmesi 

1084

Adem Yılmaz

Yeni Nesil Görünmeyen Çöplerimiz, “Dijital Atıklar”: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Atık Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi 

1085

 

 

1086

Tolganay Iskhakbayeva

ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯДАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

1087

Sagadieva K.K. 

Mirza N.V.

Kumarev Ya.Yu.

СТУДЕНТТЕРДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР

 

1088

Кумарев Я. А.,Сагадиева К. К. Мирза Н.В.

ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДА СЫНЫ ОЙЛАУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНЫҢ ӘСЕРІ: СИНГАПУР ТӘЖІРИБЕСІ

1089

Марал Омарова Наталья Мирза 

КУРСТЫ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

1090

Гульжан Ешенгазина

 Рауана Маженова

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ ДАЙЫНДЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ